Commit 3d4bd462 authored by Aviator's avatar Aviator 💬

Remove Privacy dialog Messages

parent 3d81975f
......@@ -2061,15 +2061,6 @@ https://www.transifex.com/MERGE-project/MERGE-project-translations</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PrivacyDialog</name>
<message>
<source>MERGE which were anonymized via Zerocin Protocol</source>
<translation>MERGE скрити посредством Зерокойн протокола</translation>
</message>
<message>
<source>Zerocoin MERGE (zMERGE)</source>
<translation>Zerocoin MERGE (zMERGE)</translation>
</message>
<message>
<source>Zerocoin Actions:</source>
<translation>Zerocoin Действия:</translation>
......@@ -2078,10 +2069,6 @@ https://www.transifex.com/MERGE-project/MERGE-project-translations</translation>
<source>The displayed information may be out of date. Your wallet automatically synchronizes with the MERGE network after a connection is established, but this process has not completed yet.</source>
<translation>Информацията на вашия екран може би е стара. Вашия портфейла синхронизира автоматично с MERGE мрежата след като има успешна свръзка, но процеса отнема време и не е завършил все още.</translation>
</message>
<message>
<source>Enter an amount of Piv to convert to zPiv</source>
<translation>Въведете колко MERGE да се конвертират в zMERGE</translation>
</message>
<message>
<source>Mint Zerocoin</source>
<translation>Сечене на Zerocoin</translation>
......@@ -2102,10 +2089,6 @@ https://www.transifex.com/MERGE-project/MERGE-project-translations</translation>
<source>0.00000000 MERGE</source>
<translation>0.00000000 MERGE</translation>
</message>
<message>
<source>Reset Zerocoin Wallet DB. Deletes transactions that did not make it into the blockchain.</source>
<translation>Ресетна базата данни на Zerocoin Портфейла. Изтрива преводите, които не са успели да се качат на блокчена.</translation>
</message>
<message>
<source>Reset</source>
<translation>Ресет</translation>
......@@ -2122,58 +2105,14 @@ https://www.transifex.com/MERGE-project/MERGE-project-translations</translation>
<source>Amount:</source>
<translation>Сума:</translation>
</message>
<message>
<source>Rescan the complete blockchain for Zerocoin mints and their meta-data.</source>
<translation>Сканирай повторно блокчена за Zerocoin монети и техните мета-данни.</translation>
</message>
<message>
<source>ReScan</source>
<translation>Сканирай</translation>
</message>
<message>
<source>Status and/or Mesages from the last Mint Action.</source>
<translation>Състояния и/или Съобщения от последните действия по сечене на монети.</translation>
</message>
<message>
<source>zPiv Control</source>
<translation>zMERGE Контрол</translation>
</message>
<message>
<source>zPiv Selected:</source>
<translation>Избрани zMERGE:</translation>
</message>
<message>
<source>Quantity Selected:</source>
<translation>Избратно Количество:</translation>
</message>
<message>
<source>Spend Zerocoin. Without 'Pay To:' address creates payments to yourself.</source>
<translation>Похарчи Zerocoin. Без "Плати до: адрес - плащането е към себе си.</translation>
</message>
<message>
<source>Spend Zerocoin</source>
<translation>Похарчи Zerocoin</translation>
</message>
<message>
<source>Available Balance:</source>
<translation>Налични:</translation>
</message>
<message>
<source>0 zMERGE</source>
<translation>0 zMERGE</translation>
</message>
<message>
<source>Security Level for Zerocoin Transactions. More is better, but needs more time and resources.</source>
<translation>Сигурност на Zerocoin Преводите. Повече - означава по-добра сигурност, но изисква повече време и ресурси.</translation>
</message>
<message>
<source>Security Level:</source>
<translation>Сигурност:</translation>
</message>
<message>
<source>Security Level 1 - 100 (default: 42)</source>
<translation>Ниво на Сигурност 1 - 100 (42 по подразбиране)</translation>
</message>
<message>
<source>Pay &amp;To:</source>
<translation>Плати На:</translation>
......@@ -2210,98 +2149,6 @@ https://www.transifex.com/MERGE-project/MERGE-project-translations</translation>
<source>A&amp;mount:</source>
<translation>Сума:</translation>
</message>
<message>
<source>Convert Change to Zerocoin (might cost additional fees)</source>
<translation>Изсечи zMERGE от рестото (ще струва допълнително заради таксите)</translation>
</message>
<message>
<source>If checked, the wallet tries to minimize the returning change instead of minimizing the number of spent denominations.</source>
<translation>Ако е избрана опцията, портфейла се опитва да намали върнатото ресто вместо да намали броя на похарчените деноминации.</translation>
</message>
<message>
<source>Minimize Change</source>
<translation>Намали Рестото</translation>
</message>
<message>
<source>Information about the available Zerocoin funds.</source>
<translation>Информация за наличните Zerocoin средства.</translation>
</message>
<message>
<source>Zerocoin Stats:</source>
<translation>Zerocoin статистика:</translation>
</message>
<message>
<source>Denominations with value 1:</source>
<translation>Деноминации от 1:</translation>
</message>
<message>
<source>Denom. with value 1:</source>
<translation>Деном. със стойност 1:</translation>
</message>
<message>
<source>0 x</source>
<translation>0 х</translation>
</message>
<message>
<source>Denominations with value 5:</source>
<translation>Деноминации от 5:</translation>
</message>
<message>
<source>Denom. with value 5:</source>
<translation>Деном. със стойност 5:</translation>
</message>
<message>
<source>Denominations with value 10:</source>
<translation>Деноминации от 10:</translation>
</message>
<message>
<source>Denom. with value 10:</source>
<translation>Деном. със стойност от 10:</translation>
</message>
<message>
<source>Denominations with value 50:</source>
<translation>Деноминации от 50:</translation>
</message>
<message>
<source>Denom. with value 50:</source>
<translation>Деном. със стойност от 50:</translation>
</message>
<message>
<source>Denominations with value 100:</source>
<translation>Деноминации от 100:</translation>
</message>
<message>
<source>Denom. with value 100:</source>
<translation>Деном. със стойност от 100:</translation>
</message>
<message>
<source>Denominations with value 500:</source>
<translation>Деноминации от 500:</translation>
</message>
<message>
<source>Denom. with value 500:</source>
<translation>Деном. със стойност от 500:</translation>
</message>
<message>
<source>Denominations with value 1000:</source>
<translation>Деноминации от 1000:</translation>
</message>
<message>
<source>Denom. with value 1000:</source>
<translation>Деном. със стойност от 1000:</translation>
</message>
<message>
<source>Denominations with value 5000:</source>
<translation>Деноминации от 5000:</translation>
</message>
<message>
<source>Denom. with value 5000:</source>
<translation>Деном. със стойност от 5000:</translation>
</message>
<message>
<source>Note: This hidden objects are used for communication between the 'Coin Control' dialog and its parent objects. We don't want to change/reimplement the existing Coin Control, so this objects must be here, even when we don't use them. No, we don't like this approach, either.</source>
<translation>Внимание: Тези скрити обекти служат за общуване между "Монетен Контрол" прозореца и неговите предходни елементи. Не е удачно да проемняме Монетен Контрол, така че тези елементи са тук, въпреки, че не се използват. Не ни харесва и на нас, но няма как.</translation>
</message>
<message>
<source>Priority:</source>
<translation>Приоритет:</translation>
......
......@@ -1325,11 +1325,6 @@
</message>
</context>
<context>
<name>PrivacyDialog</name>
<message>
<source>Zerocoin MERGE (zMERGE)</source>
<translation>Zerocoin MERGE (zMERGE)</translation>
</message>
<message>
<source>0</source>
<translation>0</translation>
......@@ -1354,10 +1349,6 @@
<source>Amount:</source>
<translation>Import:</translation>
</message>
<message>
<source>0 zMERGE</source>
<translation>0 zMERGE</translation>
</message>
<message>
<source>Alt+A</source>
<translation>Alt+A</translation>
......
......@@ -1725,7 +1725,7 @@ Prosím zkontrolujte adresu a zkuste to znovu.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PrivacyDialog</name>
<message>
<source>0</source>
<translation>0</translation>
......
......@@ -1989,7 +1989,7 @@ https://www.transifex.com/MERGE-project/MERGE-project-translations</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PrivacyDialog</name>
<message>
<source>The displayed information may be out of date. Your wallet automatically synchronizes with the MERGE network after a connection is established, but this process has not completed yet.</source>
<translation>De viste informationer kan være uddaterede. Deres tegnebog synkronisere automatism med MERGE netværket så snart en forbindelse er etalbleret, men denne proces er ikke færdiggjort endnu. </translation>
......
......@@ -2060,15 +2060,6 @@ https://www.transifex.com/MERGE-project/MERGE-project-translations</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PrivacyDialog</name>
<message>
<source>MERGE which were anonymized via Zerocin Protocol</source>
<translation>MERGE, die über das Zerocoin-Protokoll anonymisiert wurden</translation>
</message>
<message>
<source>Zerocoin MERGE (zMERGE)</source>
<translation>Zerocoin MERGE (zMERGE)</translation>
</message>
<message>
<source>Zerocoin Actions:</source>
<translation>Zerocoin Aktionen:</translation>
......@@ -2077,10 +2068,6 @@ https://www.transifex.com/MERGE-project/MERGE-project-translations</translation>
<source>The displayed information may be out of date. Your wallet automatically synchronizes with the MERGE network after a connection is established, but this process has not completed yet.</source>
<translation>Die angezeigte Information ist möglicherweise nicht mehr aktuell. Ihre Wallet synchronisiert sich automatisch mit dem MERGE-Netzwerk, nachdem eine Verbindung hergestellt wurde. Aber dieser Vorgang ist noch nicht abgeschlossen.</translation>
</message>
<message>
<source>Enter an amount of Piv to convert to zPiv</source>
<translation>Eingabe des Piv-Betrags, um in zPiv umzuwandeln</translation>
</message>
<message>
<source>Mint Zerocoin</source>
<translation>Präge Zerocoin</translation>
......@@ -2101,10 +2088,6 @@ https://www.transifex.com/MERGE-project/MERGE-project-translations</translation>
<source>0.00000000 MERGE</source>
<translation>0.00000000 MERGE</translation>
</message>
<message>
<source>Reset Zerocoin Wallet DB. Deletes transactions that did not make it into the blockchain.</source>
<translation>Zurücksetzen der Zerocoin-Wallet-DB. Löscht Transaktionen, die es nicht in die Blockchain geschafft haben.</translation>
</message>
<message>
<source>Reset</source>
<translation>Zurücksetzen</translation>
......@@ -2121,58 +2104,14 @@ https://www.transifex.com/MERGE-project/MERGE-project-translations</translation>
<source>Amount:</source>
<translation>Betrag:</translation>
</message>
<message>
<source>Rescan the complete blockchain for Zerocoin mints and their meta-data.</source>
<translation>Erneutes Scannen der kompletten Blockchain nach Zerocoin Prägungen und deren Meta-Daten</translation>
</message>
<message>
<source>ReScan</source>
<translation>Erneut Scannen</translation>
</message>
<message>
<source>Status and/or Mesages from the last Mint Action.</source>
<translation>Status und/oder Mitteilungen aus der letzten Prägung</translation>
</message>
<message>
<source>zPiv Control</source>
<translation>zPiv Kontrolle</translation>
</message>
<message>
<source>zPiv Selected:</source>
<translation>zPiv Ausgewählt:</translation>
</message>
<message>
<source>Quantity Selected:</source>
<translation>Menge ausgewählt:</translation>
</message>
<message>
<source>Spend Zerocoin. Without 'Pay To:' address creates payments to yourself.</source>
<translation>Überweise Zerocoin. Ohne Empfänger-Adresse werden Zahlungen an Sie selbst erstellt.</translation>
</message>
<message>
<source>Spend Zerocoin</source>
<translation>Überweise Zerocoin</translation>
</message>
<message>
<source>Available Balance:</source>
<translation>Verfügbare Bilanz:</translation>
</message>
<message>
<source>0 zMERGE</source>
<translation>0 zMERGE</translation>
</message>
<message>
<source>Security Level for Zerocoin Transactions. More is better, but needs more time and resources.</source>
<translation>Sicherheitsstufe für Zerocoin-Transaktionen. Höher ist besser, benötigt jedoch mehr Zeit und Ressourcen.</translation>
</message>
<message>
<source>Security Level:</source>
<translation>Sicherheitsstufe:</translation>
</message>
<message>
<source>Security Level 1 - 100 (default: 42)</source>
<translation>Sicherheitsstufe 1 - 100 (Voreinstellung: 42)</translation>
</message>
<message>
<source>Pay &amp;To:</source>
<translation>E&amp;mpfänger:</translation>
......@@ -2209,98 +2148,6 @@ https://www.transifex.com/MERGE-project/MERGE-project-translations</translation>
<source>A&amp;mount:</source>
<translation>Betra&amp;g:</translation>
</message>
<message>
<source>Convert Change to Zerocoin (might cost additional fees)</source>
<translation>Wandle Wechselgeld in Zerocoin um (kann zusätzliche Gebühren kosten)</translation>
</message>
<message>
<source>If checked, the wallet tries to minimize the returning change instead of minimizing the number of spent denominations.</source>
<translation>Falls aktiviert, versucht die Wallet, das zurückkehrende Wechselgeld zu minimieren, anstatt die Anzahl der verbrauchten Stückelungen zu minimieren.</translation>
</message>
<message>
<source>Minimize Change</source>
<translation>Minimiert Wechselgeld</translation>
</message>
<message>
<source>Information about the available Zerocoin funds.</source>
<translation>Informationen über den verfügbaren Zerocoin-Bestand.</translation>
</message>
<message>
<source>Zerocoin Stats:</source>
<translation>Zerocoin Statistiken:</translation>
</message>
<message>
<source>Denominations with value 1:</source>
<translation>Stückelungen mit Wert 1:</translation>
</message>
<message>
<source>Denom. with value 1:</source>
<translation>Stücke mit Wert 1:</translation>
</message>
<message>
<source>0 x</source>
<translation>0 x</translation>
</message>
<message>
<source>Denominations with value 5:</source>
<translation>Stückelungen mit Wert 5:</translation>
</message>
<message>
<source>Denom. with value 5:</source>
<translation>Stücke mit Wert 5:</translation>
</message>
<message>
<source>Denominations with value 10:</source>
<translation>Stückelungen mit Wert 10:</translation>
</message>
<message>
<source>Denom. with value 10:</source>
<translation>Stücke mit Wert 10:</translation>
</message>
<message>
<source>Denominations with value 50:</source>
<translation>Stückelungen mit Wert 50:</translation>
</message>
<message>
<source>Denom. with value 50:</source>
<translation>Stücke mit Wert 50:</translation>
</message>
<message>
<source>Denominations with value 100:</source>
<translation>Stückelungen mit Wert 100:</translation>
</message>
<message>
<source>Denom. with value 100:</source>
<translation>Stücke mit Wert 100:</translation>
</message>
<message>
<source>Denominations with value 500:</source>
<translation>Stückelungen mit Wert 500:</translation>
</message>
<message>
<source>Denom. with value 500:</source>
<translation>Stücke mit Wert 500:</translation>
</message>
<message>
<source>Denominations with value 1000:</source>
<translation>Stückelungen mit Wert 1000:</translation>
</message>
<message>
<source>Denom. with value 1000:</source>
<translation>Stücke mit Wert 1000:</translation>
</message>
<message>
<source>Denominations with value 5000:</source>
<translation>Stückelungen mit Wert 5000:</translation>
</message>
<message>
<source>Denom. with value 5000:</source>
<translation>Stücke mit Wert 5000:</translation>
</message>
<message>
<source>Note: This hidden objects are used for communication between the 'Coin Control' dialog and its parent objects. We don't want to change/reimplement the existing Coin Control, so this objects must be here, even when we don't use them. No, we don't like this approach, either.</source>
<translation>Hinweis: Diese verborgenen Objekte werden für die Kommunikation zwischen dem Dialog "Coin Kontrolle" und den übergeordneten Objekten verwendet. Wir wollen die bestehende Coin Kontrolle nicht ändern / reimplementieren. Also müssen diese Objekte hier sein, auch wenn wir sie nicht benutzen. Nein, das gefällt uns auch nicht.</translation>
</message>
<message>
<source>Priority:</source>
<translation>Priorität:</translation>
......
This diff is collapsed.
......@@ -2069,15 +2069,6 @@ https://www.transifex.com/MERGE-project/MERGE-project-translations</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PrivacyDialog</name>
<message>
<source>MERGE which were anonymized via Zerocin Protocol</source>
<translation>MERGE que fueron anonimizados mediante Protocolo Zerocoin</translation>
</message>
<message>
<source>Zerocoin MERGE (zMERGE)</source>
<translation>Zerocoin MERGE (zMERGE)</translation>
</message>
<message>
<source>Zerocoin Actions:</source>
<translation>Acciones Zerocoin:</translation>
......@@ -2086,10 +2077,6 @@ https://www.transifex.com/MERGE-project/MERGE-project-translations</translation>
<source>The displayed information may be out of date. Your wallet automatically synchronizes with the MERGE network after a connection is established, but this process has not completed yet.</source>
<translation>La información mostrada puede estar desactualizada. Su monedero se sincroniza automáticamente con la red MERGE después de establecer una conexión, pero este proceso aún no se ha completado.</translation>
</message>
<message>
<source>Enter an amount of Piv to convert to zPiv</source>
<translation>Introduzca la cantidad de Piv que desea convertir a zPiv</translation>
</message>
<message>
<source>Mint Zerocoin</source>
<translation>Creación de moneda Zerocoin</translation>
......@@ -2110,10 +2097,6 @@ https://www.transifex.com/MERGE-project/MERGE-project-translations</translation>
<source>0.00000000 MERGE</source>
<translation>0.000 000 00 MERGE</translation>
</message>
<message>
<source>Reset Zerocoin Wallet DB. Deletes transactions that did not make it into the blockchain.</source>
<translation>Resetear la base de datos del monedero Zerocoin. Esta opción borra transacciones que no consiguieron salir publicadas en la cadena de bloques.</translation>
</message>
<message>
<source>Reset</source>
<translation>Reiniciar</translation>
......@@ -2130,58 +2113,14 @@ https://www.transifex.com/MERGE-project/MERGE-project-translations</translation>
<source>Amount:</source>
<translation>Cantidad:</translation>
</message>
<message>
<source>Rescan the complete blockchain for Zerocoin mints and their meta-data.</source>
<translation>Reescanear la cadena de bloques entera buscando creación de moneda Zerocoin y otros meta-datos.</translation>
</message>
<message>
<source>ReScan</source>
<translation>ReeScanear</translation>
</message>
<message>
<source>Status and/or Mesages from the last Mint Action.</source>
<translation>Estado y/o Mensajes de la última Acción de Creación de moneda.</translation>
</message>
<message>
<source>zPiv Control</source>
<translation>Control zPiv</translation>
</message>
<message>
<source>zPiv Selected:</source>
<translation>zPiv Seleccionados:</translation>
</message>
<message>
<source>Quantity Selected:</source>
<translation>Cantidad Seleccionada:</translation>
</message>
<message>
<source>Spend Zerocoin. Without 'Pay To:' address creates payments to yourself.</source>
<translation>Gastar Zerocoin. Sin direcciones "Pagar a:", esto creará pagos a usted mismo.</translation>
</message>
<message>
<source>Spend Zerocoin</source>
<translation>Gastar Zerocoin</translation>
</message>
<message>
<source>Available Balance:</source>
<translation>Balance disponible:</translation>
</message>
<message>
<source>0 zMERGE</source>
<translation>0 zMERGE</translation>
</message>
<message>
<source>Security Level for Zerocoin Transactions. More is better, but needs more time and resources.</source>
<translation>Nivel de Seguridad para Transacciones Zerocoin. Cuanto más mejor, pero necesitará más tiempo y recursos.</translation>
</message>
<message>
<source>Security Level:</source>
<translation>Nivel de Seguridad:</translation>
</message>
<message>
<source>Security Level 1 - 100 (default: 42)</source>
<translation>Nivel de Seguridad 1 - 100 (por defecto: 42)</translation>
</message>
<message>
<source>Pay &amp;To:</source>
<translation>Pagar &amp;A:</translation>
......@@ -2218,98 +2157,6 @@ https://www.transifex.com/MERGE-project/MERGE-project-translations</translation>
<source>A&amp;mount:</source>
<translation>Ca&amp;ntidad:</translation>
</message>
<message>
<source>Convert Change to Zerocoin (might cost additional fees)</source>
<translation>Convertir el Cambio a Zerocoin (puede costar alguna tasa adicional)</translation>
</message>
<message>
<source>If checked, the wallet tries to minimize the returning change instead of minimizing the number of spent denominations.</source>
<translation>Si está marcado, el monedero intenta minimizar el cambio de vuelta en lugar de minimizar el número de billetes necesarios.</translation>
</message>
<message>
<source>Minimize Change</source>
<translation>Minimizar Cambio</translation>
</message>
<message>
<source>Information about the available Zerocoin funds.</source>
<translation>Información sobre los fondos Zerocoin disponibles.</translation>
</message>
<message>
<source>Zerocoin Stats:</source>
<translation>Estadísticas Zerocoin:</translation>
</message>
<message>
<source>Denominations with value 1:</source>
<translation>Billetes con valor 1:</translation>
</message>
<message>
<source>Denom. with value 1:</source>
<translation>Billetes con valor 1:</translation>
</message>
<message>
<source>0 x</source>
<translation>0 x</translation>
</message>
<message>
<source>Denominations with value 5:</source>
<translation>Billetes con valor 5:</translation>
</message>
<message>
<source>Denom. with value 5:</source>
<translation>Billetes con valor 5:</translation>
</message>
<message>
<source>Denominations with value 10:</source>
<translation>Billetes con valor 10:</translation>
</message>
<message>
<source>Denom. with value 10:</source>
<translation>Billetes con valor 10:</translation>
</message>
<message>
<source>Denominations with value 50:</source>
<translation>Billetes con valor 50:</translation>
</message>
<message>
<source>Denom. with value 50:</source>
<translation>Billetes con valor 50:</translation>
</message>
<message>
<source>Denominations with value 100:</source>
<translation>Billetes con valor 100:</translation>
</message>
<message>
<source>Denom. with value 100:</source>
<translation>Billetes con valor 100:</translation>
</message>
<message>
<source>Denominations with value 500:</source>
<translation>Billetes con valor 500:</translation>
</message>
<message>
<source>Denom. with value 500:</source>
<translation>Billetes con valor 500:</translation>
</message>
<message>
<source>Denominations with value 1000:</source>
<translation>Billetes con valor 1000:</translation>
</message>
<message>
<source>Denom. with value 1000:</source>
<translation>Billetes con valor 1000:</translation>
</message>
<message>
<source>Denominations with value 5000:</source>
<translation>Billetes con valor 5000:</translation>
</message>
<message>
<source>Denom. with value 5000:</source>
<translation>Billetes con valor 5000:</translation>
</message>
<message>
<source>Note: This hidden objects are used for communication between the 'Coin Control' dialog and its parent objects. We don't want to change/reimplement the existing Coin Control, so this objects must be here, even when we don't use them. No, we don't like this approach, either.</source>
<translation>Nota: Estos objetos ocultos se usan para comunicación entre el diálogo "Control de Monedas' y sus objetos ascendientes. No queremos cambiar/reimplementar el Control de Moneda existente, así que dejamos aquí estos objetos, aunque no los utilicemos. Mejoraremos este planteamiento en el futuro.</translation>
</message>
<message>
<source>Priority:</source>
<translation>Prioridad:</translation>
......
......@@ -1414,7 +1414,7 @@ Please check the address and try again.</source>
</message>
</context>
<context>
<name>PrivacyDialog</name>
<message>
<source>0</source>
<translation>0</translation>
......
......@@ -1113,7 +1113,7 @@ Veuillez vérifier l'adresse et réessayer.</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PrivacyDialog</name>
<message>
<source>0</source>
<translation>0</translation>
......
......@@ -331,7 +331,7 @@
<name>PeerTableModel</name>
</context>
<context>
<name>PrivacyDialog</name>
<message>
<source>0</source>
<translation>0</translation>
......
......@@ -975,7 +975,7 @@ MultiSend: %1</translation>
<name>PeerTableModel</name>
</context>
<context>
<name>PrivacyDialog</name>
<message>
<source>Quantity:</source>
<translation>Quantità:</translation>
......
......@@ -183,7 +183,7 @@
<name>PeerTableModel</name>
</context>
<context>
<name>PrivacyDialog</name>
</context>
<context>
<name>QObject</name>
......
......@@ -2181,15 +2181,6 @@ https://www.transifex.com/MERGE-project/MERGE-project-translations</translation>
</message>
</context>
<context>
<name>PrivacyDialog</name>